Swedish companies

Page 6 of 9 449

Company Registration number
Sametinget
202100-4573
Fortifikationsverket
202100-4607
Försvarsmakten
202100-4615
Sameskolstyrelsen
202100-4631
Försvarshögskolan
202100-4730
Statens överklagandenämnd
202100-4763
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
202100-4771
Sida
202100-4789
Revisorsinspektionen
202100-4805
Gentekniknämnden
202100-4813
Fastighetsmäklarinspektionen
202100-4870
Lantmäteriet
202100-4888
Södertörns Högskola
202100-4896
Kärnavfallsfonden
202100-4904
Inspektionen För Strategiska Produkter
202100-4912
Malmö Universitet
202100-4920
Institutet För Arbetsmarknads-Och Utbildningspolitisk Utvärdering
202100-4946
Statens Historiska Museer
202100-4953
Svenska Institutet
202100-4961
Ekobrottsmyndigheten
202100-4979
Riksutställningar
202100-4995
Statens Energimyndighet
202100-5000
Ekonomistyrningsverket
202100-5026
Statens Museer För Världskultur
202100-5075
Moderna Museet
202100-5091
Myndigheten för stöd till trossamfund
202100-5141
Medlingsinstitutet
202100-5174
Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
202100-5182
Vetenskapsrådet
202100-5208
Verket För Innovationssystem
202100-5216
Svenska Esf-Rådet
202100-5224
Forskningsrådet F Miljö Arella Näringar Och Samh
202100-5232
Forskningsrådet För Hälsa, Arbetsliv Och Välfärd
202100-5240
Överklagandenämnden För Studiestöd
202100-5273
Valmyndigheten
202100-5281
Lagrådet
202100-5315
Svenska institutet för europapolitiska studier
202100-5331
Forum För Levande Historia
202100-5356
Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket, TLV
202100-5364
Folke Bernadotteakademin
202100-5380
Inspektionen För Arbetslöshetsförsäkring
202100-5414
Riksrevisionen
202100-5422
Skatteverket
202100-5448
Överklagandenämnden För Etikprövning
202100-5463
Bolagsverket
202100-5489
Försäkringskassan
202100-5521
Myndigheten För Delaktighet
202100-5588
Skogsstyrelsen
202100-5612
Kronofogdemyndigheten
202100-5646
Finanspolitiska Rådet
202100-5687
Energimarknadsinspektionen
202100-5695
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
202100-5703
Skolväsendets Överklagandenämnd
202100-5729
Strålsäkerhetsmyndigheten
202100-5737
Specialpedagogiska Skolmyndigheten
202100-5745
Statens Nämnd För Arbetstagares Uppfinningar
202100-5778
Nämnden För Styrelserepresentationsfrågor
202100-5786
Krigsförsäkringsnämnden
202100-5810
Statens skaderegleringsnämnd
202100-5828
Statens ansvarsnämnd
202100-5836
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
202100-5851
Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
202100-5869
Ilo-Kommittén
202100-5877
Forskarskattenämnden
202100-5893
Skatterättsnämnden
202100-5901
Alkoholsortimentsnämnden
202100-5943
Arvfondsdelegationen
202100-5950
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
202100-5984
Rättshjälpnämnden
202100-6008
Rättshjälpsmyndigheten
202100-6016
Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag
202100-6024
Notarienämnden
202100-6032
Statens skolinspektion
202100-6065
Diskrimineringsombudsmannen
202100-6073
Domarnämnden
202100-6081
Transportstyrelsen
202100-6099
Tillväxtverket
202100-6149
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
202100-6164
Nämnden mot Diskriminering
202100-6206
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (SIUN)
202100-6214
Myndigheten För Yrkeshögskolan
202100-6230
Inspektionen För Socialförsäkringen
202100-6248
Pensionsmyndigheten
202100-6255
Linnéuniversitetet
202100-6271
Trafikverket
202100-6297
Trafikanalys
202100-6305
Försvarsunderrättelsedomstolen
202100-6313
Myndigheten För Press, Radio Och Tv
202100-6347
Resegarantinämnden
202100-6354
Patentombudsnämnden
202100-6370
Statens medieråd
202100-6396
Myndigheten för kulturanalys
202100-6404
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
202100-6412
Havs- Och Vattenmyndigheten
202100-6420
E-Legitimationsnämnden
202100-6438
Statens servicecenter
202100-6453
Riksdagens arvodesnämnd
202100-6461
Universitets- och högskolerådet
202100-6487
Universitetskanslersämbetet
202100-6495
Inspektionen för vård och omsorg
202100-6537

Page navigation